Linkedin

Szanowny Użytkowniku,
prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Slovnaft Polska S.A., ul Wadowicka 6, 30 – 415 Kraków informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych jest SLOVNAFT – POLSKA S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 6, 30-415 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126418, o kapitale zakładowym w wysokości 81 447 000,00 zł (wpłacony w całości), zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 676-18-16-480 oraz posiadającą REGON 351282370 tel. 48 12 299 10 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zwany dalej „Slovnaft Polska”.
 2. Kategorie danych osobowych
  Slovnaft Polska przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz dane niezbędne do celów w których Slovnaft Polska przetwarza dane.
 3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Slovnaft Polska w następujących celach:
  1. wykonywania czynności związanych z bieżącą działalnością Slovnaft Polska, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z klientem oraz podjęciem przez Slovnaft Polska działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  2. w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  3. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Slovnaft Polska w trakcie obowiązywania umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Slovnaft Polska, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  4. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Slovnaft Polska po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
  5. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Slovnaft Polska, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Slovnaft Polska w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w związku z realizacją umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
 4. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
  Slovnaft Polska będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:
  1. w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
  2. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania,
  3. w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Slovnaft Polska stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
  4. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Slovnaft Polska w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
  5. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Slovnaft Polska po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,
  6. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
  7. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Slovnaft Polska – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przedsiębiorcom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
 5. Informacja o odbiorcach danych osobowych
  Dane są przeznaczone dla Slovnaft Polska oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
  1. podmiotom i organom, którym Slovnaft Polska jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Slovnaft Polska danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów,
  3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Slovnaft Polska na podstawie zawartej z Slovnaft Polska umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  4. podmiotom powiązanym działającym w ramach grupy kapitałowej MOL,
  5. podmiotom wspierającym Slovnaft Polska w procesach biznesowych i w czynnościach Slovnaft Polska.
 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
  Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Slovnaft Polska nie przetwarza danych osobowych w wyżej wymieniony sposób.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
  W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Slovnaft Polska, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Slovnaft Polska Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).
  W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Slovnaft Polska – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Slovnaft Polska, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Slovnaft Polska.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Źródło pochodzenia danych Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego) oraz osób/podmiotów mających podstawę do udostępnienia Pani/Pana danych.
 9. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego Slovnaft Polska w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 10. Obowiązek podania danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Slovnaft Polska w przypadku niepodania danych osobowych Slovnaft Polska zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.
  W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Bezpieczeństwo przetwarzania danych Aby uniknąć niepowołanego lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych zarządzanych przez Slovnaft Polska, spółka podjęła kompleksowe działania technicznooperacyjne w zakresie bezpieczeństwa. Procedury w zakresie bezpieczeństwa są regularnie poddawane kontroli oraz udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.
×