Linkedin
Kodeks etyczny

Pierwszy grupowy Kodeks Etyki opracowany dla wszystkich jednostek zależnych i spółek członkowskich wydano w roku 2007.


W trakcie opracowywania aktualnej wersji, która została wdrożona w 2010 roku, wzięto pod uwagę międzynarodowe standardy i najlepsze praktyki, a także praktyki wewnętrzne i doświadczenie w celu poprawy zdolności do zaspokojenia oczekiwań interesariuszy, a także wzmocnienia jego konsekwentnego stosowania w codziennej pracy.

Kodeks Etyki ma na celu zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom kompletny przegląd norm etycznych, które Grupa MOL uważa za kluczowe w toku swoich działań wewnątrz i na zewnątrz Grupy. Grupa MOL oczekuje, że interesariusze będą przestrzegać i działać zgodnie z tymi normami, a także będą wspierać identyfikację i zarządzanie kwestiami etycznymi oraz wspierać proces raportowania przestrzegania kwestii etycznych. Kodeks przedstawia normy etyczne w formie skróconej, których należy przestrzegać, zwraca uwagę na potencjalne naruszenia kodeksu i prezentuje wytyczne, które pomogą w identyfikacji i zarządzaniu kwestiami etycznymi oraz wyjaśniają, w jaki sposób zgłosić naruszenie Kodeksu Etyki. Wszyscy członkowie kierownictwa i pracownicy spółek należących do Grupy MOL zobowiązani są postępować zgodnie z kodeksem.

Kodeks Etyki Partnerów Biznesowych Grupy MOL jest streszczeniem Kodeksu Etyki Grupy MOL i zawiera normy etyczne, które uważamy za szczególnie ważne w naszych stosunkach handlowych i oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą ich przestrzegać.

Dokumenty do pobrania
×