Linkedin
Bezpieczeństwo i Zrównoważony Rozwój

Trwały i zrównoważony rozwój jako kluczowy element działalności.


Długoterminowym celem strategicznym Grupy MOL jest wytwarzanie wartości służących wszystkim zainteresowanych stronom. Oznacza to, że poza uzyskaniem zwrotu z inwestycji pragniemy wzorowo prowadzić działalność, zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do ochrony wartości społecznych, ekonomicznych i gospodarczych. Jesteśmy przekonani, że działanie firmy zgodnie z normami zrównoważonego rozwoju wskazuje na doskonalszy sposób tworzenia wartości, który prowadzi do optymalnych decyzji gospodarczych. Nasza zasada brzmi zatem, że zrównoważony rozwój powinien być nieodłączną częścią bieżącej działalności MOL i powinien być włączony do obowiązujących strategii działalności. Zrównoważony rozwój jest także elementem misji, wizji i wartości Grupy.

Podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju:

Zasady:

  • Dążymy do połączenia i zrównoważenia względów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych podczas podejmowania decyzji i bieżącego zarządzania działalnością, stosując podejście interdyscyplinarne.
  • Naszym celem jest doskonalenie. Przestrzegamy zasady ostrożności w traktowaniu zagadnień ekologicznych i społecznych, aby minimalizować ewentualne negatywne skutki naszej działalności.
  • Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za swe działania i zobowiązujemy się zapewnić równe szanse obecnemu i przyszłemu pokoleniu.
  • W trakcie działalności i podejmowania decyzji uwzględniamy interesy wszystkich stron i planujemy długoterminowo.
  • Przestrzegamy zasady przejrzystości w relacjach z zainteresowanymi stronami wewnątrz i na zewnątrz naszej organizacji. Aktywnie komunikujemy się z nimi, aby wykazać swe zaangażowanie i osiągnięcia.
  • Jesteśmy pionierami w opracowywaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań służących trwałej i zrównoważonej działalności.
  • Przyjmujemy odpowiedzialność za propagowanie wartości trwałego i zrównoważonego rozwoju wśród pracowników i ogólnie społeczeństwa.
  • Koncentrujemy się na zagadnieniach, które są istotne dla Grupy MOL i zainteresowanych stron.
×